top of page
le_chi_hieu.png

TS LÊ CHÍ HIẾU

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Thủ Đức House

Những chức vụ đã trải qua

  •  Từ 1986 - 1988: Công tác tại Ngân Hàng Đầu tư & Xây dựng - CN Thủ Đức

  •  Từ 1988 - 1989: Trưởng phòng Kế hoạch – Thống kê – UBND Huyện Thủ Đức

  •  Từ 1989 - 1992: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND Huyện Thủ Đức. Ủy viên UBND Huyện Thủ Đức.

bottom of page